INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

( klauzula informacyjna )

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem - informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Monika Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Best Lingua Monika Mazur z siedzibą w Rzeszowie ul. Reformacka 6 kod pocztowy 35-026 NIP 816-140-57-81 tel17 852 52 55, 
e-mail rzeszow@britishschool.pl

I. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

      - zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy ),

      - dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych – za zgodą osoby której dane osobowe dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ),

 - w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych ( art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

II. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

III. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

     2)   sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;

     3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;          

    4) usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;

5) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:

         a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;

         b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

      c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej ( pkt I ).

W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa