Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 
 

Tytuł projektu " Język angielski przepustką do lepszego jutra"

 
Okres realizacji: od 01.05.2013 do 30.09.2014 r.
 
Wartość projektu: 328 558,70 zł
 
Dofinansowanie: 328 558,70 zł
 
Cel główny projektu: Osiągnięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A przez 120 (67 kobiet i 53 mężczyzn) mieszkańców miasta Rzeszów z wykształceniem co najwyżej średnim. 
 

Projekt zakończony.