Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. 
 

Tytuł projektu " Angielski to nie problem! "

 
Okres realizacji: od 01.09.2019 do 31.12.2021 r.
 
Wartość projektu: 970 189,20 zł
 
Dofinansowanie: 873 170,28 zł
 
Cel główny projektu: Nabycie od 01.09.2019 do 31.12.2021 kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A lub B1 według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC A2 lub B1 przez minimum 75% wśród 324 (162 kobiet i 162 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem kwalifikacji językowych poprzez realizację stacjonarnych kursów języka angielskiego według ESOKJ na poziomach A1, A2 i B1 na terenie miejscowości do 25 tyś mieszkańców zakończonych zewnętrznym egzaminem certyfikacyjnym.

Projekt przewidywał realizację bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego na poziomach:

  • A1  poziom podstawowy + A2 poziom średnio zaawansowany niższy - liczba uczestników 180 osób
  • A2 poziom średnio zaawansowany niższy - liczba uczestników 108 osób
  • B1 poziom średnio zaawansowany - liczba uczestników 36 osób
Szkolenie kończy się egzaminem TELC.
 
Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem i podwyższaniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języków obcych.
 

Dokumenty rekrutacyjne - znajdziesz tutaj 

Zapytania ofertowe - znajdziesz tutaj

Harmonogram udzielania wsparcia - znajdziesz tutaj

 

Projekt zakończony.