Logo projekt 2017 2018

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. 
 

Tytuł projektu " Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego "

 
Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2018 r.
 
Wartość projektu: 814 294,80 zł
 
Dofinansowanie: 732 865,32 zł
 
Cel główny projektu: Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TGLS przez minimum 90% osób spośród 288 (144 kobiet i 144 mężczyzn) mieszkańców miasta Rzeszów i całego województwa podkarpackiego w wieku 25-49 lat z wykształceniem do ISCED 3 włącznie i w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wykształcenia.

 

Projekt zakończony.