Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 
 

Tytuł projektu " Angielski to nic trudnego"

 
Okres realizacji: od 01.06.2014 do 30.05.2015 r.
 
Wartość projektu: 324 362,42 zł
 
Dofinansowanie: 324 362,42 zł
 
Cel główny projektu: Osiągnięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A przez 120 (56 kobiet i 64 mężczyzn) mieszkańców miasta Rzeszów w wieku 18-49 lat z wykształceniem co najwyżej średnim i w wieku 50 - 64 lata niezależnie od wykształcenia.
 

Projekt zakończony.