POZIOM ANFANGER /POCZĄTKUJĄCY/

jest pierwszym krokiem jaki wykonuje uczeń, aby nauczyć się języka obcego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyraźenia i bardzo proste wypowiedzi, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych, jak też prowadzić rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

POZIOM MITTELFORTGESCHRITTENE /ŚREDNIO ZAAWANSOWANY/

Jest kontynuacją poziomu Anfänger. Następuje on po roku nauki (w British School), który należy zakończyć zdanym egzaminem końcowym i uzyskaniem certyfikatu lub po zdaniu (minimum 60%) testu wstępnego obejmującego materiał opisany w programie szkolnym na poziomie Anfänger. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi on porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, jak np. wizyta u lekarza, fryzjera, kupno biletu itp.

 POZIOM FORTGESCHRITTENE /ZAAWANSOWANY/

następuje po dwóch latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu Mittelfortgeschrittene. Uczniowie posługujący się językiem na tym poziomie rozumieją główny wątek wypowiedzi, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, środowiska, obyczajów itp. Potrafią poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi sie danym jęykiem. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są im bardziej znane lub ich interesują, bądź też mogą okazać się przydatne, np. przy poszukiwaniu pracy (CV, list motywacyjny, list formalny). Osoby te potrafią opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany.

 POZIOM ZERTIFIKAT DEAUTCH

Poziom ZD następuje po trzech latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu Fortgeschrittene lub po czterech latach i jest kontynuacją poziomu Vorzertifikat, który jest poziomem pomostowym dla uczniów potrzebujących jeszcze utrwalenia materiału lub większej ilości ćwiczeń w mówieniu. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga przede wszystkim rozwinięcia wszystkich pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno-leksykalnej.

Uczeń zapoznaje się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie swoich możliwości językowych w różnych zadaniach egzaminacyjnych.Rozumie on główne wątki w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, rozumie dyskusje na tematy techniczne z określonej specjalności. Potrafi porozumieć się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne, zabiera głos w dyskusjach wyrażając swoją opinie i w razie potrzeby obronić swoje stanowisko.

POZIOM ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG 

Kurs przygotowujący do egzaminu ZMP następuje po kursie na poziomie ZD i wymaga średnio pięciu lat nauki w szkole British School, przy częstotliwości zajęć w trybie trzy razy w tygodniu. W celu zakwalifikowania się na ten poziom należy ukończyć z wynikiem minimum 60% kurs ZD w British School - bez konieczności zdawania samego egzaminu ZD, bądź zdać pozytywnie test kwalifikacyjny na ten poziom, bądź też okazać certyfikat zdanego egzaminu ZD. Jeśli przerwa od momentu uzyskania certyfikatu jest dłuższa niż dwa lata, uczeń powinien przystąpić do napisania testu kwalifikacyjnego. Materiał na poziomie ZMP wprowadza ucznia w bardzo zaawansowany świat języka niemieckiego. Przedstawia coraz bardziej specjalistyczne słownictwo z naciskiem na rozróżnienie rejestru językowego, zróżnicowane struktury gramatyczne, wyrażenia charakterystyczne dla kultur niemieckojęzycznych takie jak idiomy, synonimy, przysłowia, etc. Kursant na poziomie ZMP czyta już źródła autentyczne czyli pochodzące np. z prasy czytanej przez Niemców, a nie uproszczone wersje językowe. Dużą część materiału gramatycznego stanowią powtórzenia. Są jednak one ćwiczone w inny sposób niż wcześniej, a mianowicie - pod kątem zadań egzaminacyjnych ZMP.

Poziom Oberstufe jest najwyższym poziomem nauki języka niemieckiego przygotowującym do najbardziej zaawansowanego stopnia egzaminu organizowanego przez Goethe Institut tzw. Zentrale Oberstufenprüfung. Poziom ten następuje po poziomie ZMP. W celu zakwalifikowania się na ten kurs uczeń powinien albo ukończyć poziom ZMP w British School na minimum 60%, albo przedstawić certyfikat zdanego egzaminu ZMP maksymalnie dwa lata wcześniej, albo zdać egzamin kwalifikacyjny na ten poziom na min. 60%. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy i przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, i odróżniać subtelne różnice znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.