Język Niemiecki Katowice

content title           

     

W British School uczymy języka niemieckiego na następujących poziomach zaawansowania:

POZIOM POCZĄTKUJĄCY - jest pierwszym krokiem jaki wykonuje uczeń, aby nauczyć się języka obcego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych, jak też prowadzić rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY - jest kontynuacją poziomu początkującego. Następuje on po roku nauki (w British School), który należy zakończyć zdanym egzaminem końcowym i uzyskaniem certyfikatu lub po zdaniu (minimum 60%) testu wstępnego obejmującego materiał opisany w programie szkolnym na poziomie początkującym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi on porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, jak np. wizyta u lekarza, fryzjera, kupno biletu itp.

POZIOM ZAAWANSOWANY - następuje po dwóch latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu średniozaawansowanego. Uczniowie posługujący się językiem na tym poziomie rozumieją główny wątek wypowiedzi, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, środowiska, obyczajów itp. Potrafią poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są im bardziej znane lub ich interesują, bądź też mogą okazać się przydatne, np. przy poszukiwaniu pracy (CV, list motywacyjny, list formalny). Osoby te potrafią opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany.

Intensywność zajęć : 2 raz w tygodniu po 90 minut 
Długość: 112 godzin lekcyjnych rocznie

Liczebność grupy: 6 - 9 osób

podręcznik GRATIS!


   < Wstecz