Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

 

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego

w związku z realizacją projektu Nr RPPK.09.03.00-18-0002/19

 „Angielski to nie problem!”

I. Zamawiający:

Best Lingua Monika Mazur

35-078 Rzeszów,

ul. Hetmańska 56

osoba do kontaktu: Monika Mazur

e-mail: rzeszow@britishschool.pl

II. Miejsce publikacji ogłoszenia:

 1.  Strona internetowa Zamawiającego: www.britishschool.pl/rzeszow,
 2. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:  22110000-4 Drukowane książki

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń bez klucza wydawnictwa Oxford University Press  dla uczestników kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „Angielski to nie problem!”  wg poniższego zestawienia:

    1. English File Third Edition Elementary  Student’s Book with iTutor DVD-ROM – w ilości 180 szt.
    2. English File Third Edition Elementary  Workbook without key with iChecker  CD-ROM – w ilości 180 szt.
    3. English File Third Edition Pre-Intermediate Student’s Book with iTutor DVD-ROM – w ilości 324 szt.
    4. English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook without key with iChecker  CD-ROM – w ilości 324 szt.

V. Miejsce i termin realizacji całości zamówienia

       1. Miejsce realizacji zamówienia:

Best Lingua Monika Mazur,

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 56

2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane etapowo począwszy od października 2019 zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Zamawiającego w trakcie uruchamiania kolejnych grup językowych – nie dłużej niż do 31 maja 2020r.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego

    rzeszow@britishschool.pl

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Best Lingua Monika Mazur,

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 56

c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:

Best Lingua Monika Mazur,

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 56

2.Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.10.2019r. o godzinie 15.00 (decyduje data i godzina

wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów).

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz oświadczenie o braku powiazań majątkowych lub kapitałowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON.

4. Oferta musi być podpisana przez osobą upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

5. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty, oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia.

6. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

11. Złożona oferta wraz z załącznikami musi być parafowana na każdej stronie.

12. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.

VIII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

IX. Ocena ofert

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

Kryterium oceny ofert:  cena brutto - 100%

I. Postanowienia końcowe

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany terminów wskazanych w rozeznaniu

b) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert

c) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia

d) Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Załączniki:

Formularz oferty - pobierz tutaj

Oświadczenie - pobierz tutaj

 

W dniu 07.10.2019r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie wyboru ofert na dostawę podręczników.

Wyłoniono wykonawcę:

POLANGLO Sp. z o.o.

02-285 Warszawa

ul. Szyszkowa 20.

 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2020

 

na przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego TELC według ESOKJ

w związku z realizacją projektu Nr RPPK.09.03.00-18-0002/19

 „Angielski to nie problem!”

 

ZAMAWIAJĄCY

BEST LINGUA Monika Mazur, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 56

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia:
  Strona internetowa Zamawiającego: www.britishschool.pl/rzeszow,
  Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz zamiennych.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie, upubliczniając informacje o unieważnieniu z podaniem powodu unieważnienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Oferentów przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu nr RPPK.09.03.00-18-0002/19, pod nazwą: „Angielski to nie problem!”, jest usługa przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych TELC, zgodnie z ESOKJ zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu na przeprowadzenie łącznie: 324 egzaminów na poziomie biegłości językowej:  w tym 288 egzaminów na poziomie A2 oraz 36 egzaminów na poziomie B1, dla uczestników projektu.

NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (CPV):

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe;
1. Miejsce realizacji zamówienia:

w miejscach na terenie województwa podkarpackiego wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą harmonogramem. Każda sesja egzaminacyjna liczyć będzie średnio po 12 osób.

2. Termin realizacji zamówienia:

       Zamówienie będzie realizowane etapowo począwszy od lipca 2020 zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez   
        Zamawiającego w trakcie zakończenie kursów przez kolejnych grup szkoleniowe – nie dłużej niż do 30 kwietnia 2021r.

        Egzaminy zaplanowano bezpośrednio po zakończeniu danego poziomu szkolenia przez daną grupę, liczącą średnio 12 osób.

        Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia, odpowiednio do
        wymaganych terminów realizacji projektu.

         Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

        

        3. Łączna liczba:

       Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego zostaną zrealizowane dla grup szkoleniowych liczących średnio po 12 osób,
       dla 324 uczestników projektu. Każdy uczestnik przystąpi do jednego egzaminu certyfikacyjnego:

        W tym 288 osób przystąpi do egzaminu na poziomie A2, oraz 36 osób na poziomie B1.

        Łączna liczba egzaminów: 324.

       Ostateczna liczba egzaminów uzależniona będzie od liczby uczestników, którzy zakończą  udział w projekcie.
       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów. W przypadku zmiany liczby osób,

       zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w egzaminach.

       4. Rodzaj:

        Egzamin certyfikacyjny TELC z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej odpowiednio: A2, B1 -  zgodnie z ESOKJ.

 1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. przeprowadzenia łącznie 324 egzaminów certyfikacyjnych TELC (zwanych dalej „egzaminami”) na poziomie biegłości językowej odpowiednio: A2 oraz B1 - zgodnie z ESOKJ -
z języka angielskiego dla uczestników projektu pn. „Angielski to nie problem!”
2. zapewnienia osób przeprowadzających egzaminy, z których każdy posiada aktualne uprawnienia do przeprowadzenia międzynarodowych egzaminów TELC,

3. zapewnienia dojazdu egzaminatorom do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów ich ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia,

4. zapewnienia warunków lokalowych do przeprowadzenia w/w egzaminów zgodnie z regulaminem egzaminów,

5. weryfikacji nabytych umiejętności podczas szkolenia i wydanie uznanego certyfikatu
w następujących etapach:

 1. Walidacja nabytych kompetencji (przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikujących odpowiadających danemu poziomowi językowemu wg wymagań stawianych uczestnikom na danym poziomie (A2 i/lub B2).
 2. Certyfikacja – wydanie certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje,
 1. zapewnienia testów egzaminacyjnych, pokrycia kosztów wydania i przesłania certyfikatów TELC lub  do Zamawiającego
 2. przekazania Zamawiającemu oryginałów certyfikatów zewnętrznych TELC,

 1. KRYTERIUM DOSTĘPU

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Oferenci spełniający łącznie poniższe warunki:
 1. Posiadają aktualne uprawnienia (status Ośrodka Egzaminacyjnego TELC) do przeprowadzania międzynarodowych 
 egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego w zakresie TELC zgodnie z ESOKJ oraz posiadają doświadczenie
 w przeprowadzeniu egzaminów TELC zgodnych z ESOKJ.

2. Posiadają certyfikaty/akredytacje/licencje, dotyczących jakości funkcjonowania firmy „Znaku jakości” (Certyfikat jakości fimy np. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015), Akredytacja Kuratorium Oświaty, Akredytacja EAQUALS itp).

Opis weryfikacji spełniania warunku: podstawę do oceny w/w warunku będą stanowiły przedłożone przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (status ośrodka egzaminacyjnego) i kopie certyfikatów i akredytacji jakości firmy oraz przedłożone przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Oferenta zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Opis weryfikacji spełniania warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Oferenta zawarte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4.Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w części V „Wykluczenia” poniżej).

Opis weryfikacji spełniania warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Oferenta wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Oferenta zawarte
w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W związku z powyższym należy przedłożyć wraz z ofertą poświadczone za zgodność z oryginałem:
- Aktualne na czas składania oferty zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

          o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty);
        - Aktualne na czas składania oferty zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu
z płatnością podatków (nie starsze niż
          3 miesiące na dzień złożenia oferty);

          Opis weryfikacji spełniania warunku: przedłożone przez Wykonawcę zaświadczenia z ZUS i US.

         Oferta złożona przez Oferenta nie spełniająca łącznie ww. warunków zostanie wykluczona
         z udziału w postępowaniu/odrzucona.

 1. WYKLUCZENIA:

        Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem    
   i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, opisane w części VI pkt. 2 niniejszego zapytania;
  2. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
  3. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,       z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
  4. Osoby fizyczne lub Wykonawców, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  5. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  6. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

             Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Oferenta wraz
             z   Formularzem Ofertowym oświadczenie Oferenta zawarte w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów (waga)

Kryterium 1 - Cena

70 (70%)

Kryterium 2 - Doświadczenie

30 (30%)

RAZEM

100 (100%)

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

 1. Cena – waga 70% (maksymalnie 70 punktów);
 2. Doświadczenie – waga 30% (maksymalnie 30 punktów);

 1. Kryterium „Cena” - ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

                                                     Cena brutto oferty najniższej spośród badanych ofert

Liczba punktów oferty =    -----------------------------------------------------------------------------------------      x 70

                                                                              Cena brutto oferty badanej

Liczba punktów oferty zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Weryfikacja spełnienia kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowił przedłożony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego. 

 1. Kryterium „Doświadczenie” – ilość przeprowadzonych egzaminów TELC w ciągu ostatnich 3 lat.

Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym schematem:

0-100 egzaminów : -0 pkt

      101-500 egzaminów: -15 pkt

       powyżej 501 egzaminów: -30 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Doświadczenie”: 30 pkt.

Weryfikacja spełnienia kryterium podstawę do oceny w/w kryterium  będą stanowiły załączone przez Oferenta do Formularza Ofertowego referencje  od kontrahentów potwierdzające ilość przeprowadzonych egzaminów.

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w ramach każdego z kryteriów: „Cena” + „Doświadczenie”.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych łącznie ze wszystkich w/w kryteriów.

 1. ODRZUCENIE OFERTY:

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
 3. przedstawi nieprawdziwe informacje;
 4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 5. nie wniesie wymaganego wadium wskazanego w części VIII ;
 6. złożył ofertę po terminie, o którym mowa w części IX .

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska  w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 1. WADIUM/ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY
 1. Wadium

Zamawiający informuje, iż każdy Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany   jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium
w wysokości  2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium proszę wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 91 1090 2750 0000 0001 1095 7700 w Santander Bank Polska z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium – egzaminy językowe,”.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium.

 • Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie związania ofertą.
 • W przypadku wyłonienia Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą w czasie związania ofertą.
 • Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych zapytaniu ofertowym.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY:

1.  Oferta ze strony Oferenta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym   

     i być złożona na wzorze Formularza Ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania.

2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), stanowiącego integralną  część zapytania ofertowego;

b) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

     (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania), stanowiącego integralną część zapytania ofertowego;
c) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnych uprawnień do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego w zakresie TELC (status ośrodka egzaminacyjnego) , potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta;

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie znaków jakości wymienionych w pkt IV/2.

f) potwierdzenie wpłaty wadium.

g) oryginały dokumentów potwierdzających niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

h) referencje  od kontrahentów potwierdzające ilość przeprowadzonych egzaminów

3. Oferent składa ofertę w formie pisemnej.

4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Wszystkie strony oferty powinny zostać ponumerowane i trwale spięte/złączone.

5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta i/lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6. Oferta powinna zostać dostarczona:
       a)
osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:

BEST LINGUA Monika Mazur, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 56 z dopiskiem na kopercie: „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020”
b) drogą mailową (komplet zeskanowanych dokumentów) na adres: rzeszow@britishschool.pl

W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą mailową Wykonawca zobowiązany jest do 3 dni roboczych przesłać oryginały dokumentów formą tradycyjną.

7. Ofertę należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia: 16.04.2020 r., do godz. 15:00

8. Za datę złożenia oferty Zamawiający przyjmuje moment otrzymania oferty (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, będą podlegały odrzuceniu, zgodnie z treścią części VII niniejszego zapytania.

9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

10. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT,  koszty dojazdu itp.

11. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.

13. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem ofertowym jest: Monika Mazur, nr tel.: 692-652-488,  e-mail: rzeszow@britishschool.pl

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dokładne miejsca, terminy i godziny egzaminów ustalone zostaną z Zamawiającym.
 2. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń.
 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 4. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
 6. Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
 7. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji zamówienia, uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia oraz kompletności i poprawności przedkładanych przez wykonawcę dokumentów. Jednakże w każdym przypadku decyzja o wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w egzaminach.
 9. Z uwagi na możliwość wystąpienia zmian w trakcie realizacji projektu Zamawiający informuje, a Oferent akceptuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie m.in.:
     1. zmiany terminu realizacji umowy;
     2. zmiany harmonogramu realizacji umowy (egzaminów);
     3. zmiany ostatecznej liczby osób, które przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych, a w konsekwencji liczby przeprowadzonych egzaminów w ramach umowy. W przypadku zmniejszenia liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w egzaminach,
 10. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w punkcie 9 jest przekazanie drogą e-mail przez Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do kontaktów między Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Oferenta jest:

   BEST LINGUA Monika Mazur,

- kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: rzeszow@britishschool.pl

-  kontakt pisemny na adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 56

2. Dane osobowe Oferenta przetwarzane będą:

a) w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów certyfikacyjnych TELC, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego dla 324 uczestników projektu: nr RPPK.09.03.00-18-0002/19, pod nazwą: „Angielski to nie problem!” - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w szczególności w ustawie z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – zgodnie z art. 6 ust.1lit.cRODO, a w przypadku wyboru oferty także:

c)w celu wykonania umowy, zawartej z Administratoremnapodstawieart.6ust.1lit.bRODO,

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy- podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana odpowiednio do czasu zakończenia postępowania i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy.

4. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie obowiązywania/rozwiązaniu umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

5. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2 pkt. b) do czasu przedawnienia  roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w ust. 2 pkt. d)  do czasu przedawnienia  roszczeń wynikających z Umowy.

8. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, windykacyjnej, audytu, ewaluacji a także organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania*, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania**.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną.

14. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załączniki:

Formularz oferty - pobierz tutaj

Oświadczenie - pobierz tutaj

 

W dniu 29.04.2020r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie wyboru ofert na przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych TELC z języka angielskiego.

Wyłoniono Wykonawcę:

Studio Języków Obcych "SUKCES"

38-400 Krosno

ul. Rynek 1