Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

 

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego

w związku z realizacją projektu Nr RPPK.09.03.00-18-0002/19

 „Angielski to nie problem!”

I. Zamawiający:

Best Lingua Monika Mazur

35-078 Rzeszów,

ul. Hetmańska 56

osoba do kontaktu: Monika Mazur

e-mail: rzeszow@britishschool.pl

II. Miejsce publikacji ogłoszenia:

 1.  Strona internetowa Zamawiającego: www.britishschool.pl/rzeszow,
 2. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:  22110000-4 Drukowane książki

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń bez klucza wydawnictwa Oxford University Press  dla uczestników kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „Angielski to nie problem!”  wg poniższego zestawienia:

    1. English File Third Edition Elementary  Student’s Book with iTutor DVD-ROM – w ilości 180 szt.
    2. English File Third Edition Elementary  Workbook without key with iChecker  CD-ROM – w ilości 180 szt.
    3. English File Third Edition Pre-Intermediate Student’s Book with iTutor DVD-ROM – w ilości 324 szt.
    4. English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook without key with iChecker  CD-ROM – w ilości 324 szt.

V. Miejsce i termin realizacji całości zamówienia

       1. Miejsce realizacji zamówienia:

Best Lingua Monika Mazur,

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 56

2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane etapowo począwszy od października 2019 zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Zamawiającego w trakcie uruchamiania kolejnych grup językowych – nie dłużej niż do 31 maja 2020r.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego

    rzeszow@britishschool.pl

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Best Lingua Monika Mazur,

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 56

c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:

Best Lingua Monika Mazur,

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 56

2.Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.10.2019r. o godzinie 15.00 (decyduje data i godzina

wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów).

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz oświadczenie o braku powiazań majątkowych lub kapitałowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON.

4. Oferta musi być podpisana przez osobą upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

5. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty, oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia.

6. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

11. Złożona oferta wraz z załącznikami musi być parafowana na każdej stronie.

12. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.

VIII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

IX. Ocena ofert

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

Kryterium oceny ofert:  cena brutto - 100%

I. Postanowienia końcowe

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zmiany terminów wskazanych w rozeznaniu

b) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert

c) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia

d) Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Załączniki:

Formularz oferty - pobierz tutaj

Oświadczenie - pobierz tutaj

 

W dniu 07.10.2019r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie wyboru ofert na dostawę podręczników.

Wyłoniono wykonawcę:

POLANGLO Sp. z o.o.

02-285 Warszawa

ul. Szyszkowa 20.