Projekt Unijny w ramach POKL

1. Rekrutacja.

British School realizuje projekt pod nazwą:

 

"Opolskie foreigners friendly / Opolskie przyjazne cudzoziemcom"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt skierowany jest do:
1. Osób dorosłych, pracujących na terenie województwa opolskiego w branży turystycznej, tj. w obsłudze ruchu turystycznego, gastronomii, hotelarstwie lub w służbach medycznych czy porządkowych
2. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie kompetencji językowych

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w stopniu pozwalającym na wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z obsługą klienta obcojęzycznego.

W ramach projektu wsparciem w postaci bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego objętych zostanie 80 osób.
Zajęcia odbywać się będą w małych – 10-osobowych grupach, sprofilowanych pod kątem branży, w salach wykładowych British School przy ul. Niemodlińskiej 79 w Opolu.
Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma pakiet szkoleniowy zawierający: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego oraz materiały piśmiennicze.
Wymiar szkolenia to 120 godzin lekcyjnych po 4 godziny lekcyjne tygodniowo. Szkolenie zakończy egzamin, na podstawie którego każdemu uczestnikowi, który uzyska pozytywny wynik, wydany zostanie stosowny certyfikat, potwierdzający zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy
Formularz powinien być wypełniony czytelnie (komputerowo lub pismem DRUKOWANYM), zgodnie ze stanem faktycznym.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane zawarte w formularzu są niezgodne z prawdą, osoba deklarująca chęć wzięcia udziału w szkoleniu zostanie skreślona z listy kandydatów.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na numer: (77) 457 33 78
lub e- mailem na adres: opolebs@britishschool.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
01.09.2009. – 31.10.2009r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (77) 457 33 78, kom. 608 58 88 86.
Regulamin uczestnictwa
www.efs.gov.pl


2. Szkolenia.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Ruszyły szkolenia językowe w ramach projektu "Opolskie foreigners friendly/Opolskie przyjazne cudzoziemcom"
31.10.2009r. zakończył się proces rekrutacji do projektu "Opolskie foreigners friendly/Opolskie przyjazne cudzoziemcom". Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 80 osób pracujących na terenie województwa opolskiego w branży turystycznej, tj. w obsłudze ruchu turystycznego, gastronomii, hotelarstwie, służbach medycznych i porządkowych.
W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni zostaną objęci pomocą w postaci udziału w bezpłatnych szkoleniach z języka angielskiego w zakresie obsługi klienta obcojęzycznego.
Na podstawie wyników testów kwalifikacyjnych utworzono 8 grup szkoleniowych na różnych poziomach zaawansowania(A1-B2 w/g CEF). Każda grupa przejdzie szkolenie branżowe z języka angielskiego w zakresie obsługi klienta obcojęzycznego w wymiarze 120 godzin lekcyjnych w ciągu 8 miesięcy.

Cykl szkoleń rozpoczął się w listopadzie 2009r., a zakończy się w czerwcu 2010r.
Grupy szkoleniowe:
grupa: T1 - OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
Poziom : Pre- Intermediate
Dni i godziny zajęć: piątek 17:30 - 20:30
grupa: T2 - OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
Poziom : Upper- Intermediate
Dni i godziny zajęć: sobota 10:00 - 13:00
grupa: T3 - OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
Poziom : Upper- Intermediate
Dni i godziny zajęć: piątek 18:00 - 21:00
grupa: P1 - SŁUŻBY PORZĄDKOWE
Poziom : Elementary/Pre- Intermediate
Dni i godziny zajęć: sobota 15:00 - 18:00
grupa: M1 - SŁUŻBY MEDYCZNE
Poziom : Elementary/Pre- Intermediate
Dni i godziny zajęć: sobota 14:00 - 17:00
grupa: M2 - SŁUŻBY MEDYCZNE
Poziom : Intermediate/Upper- Intermediate
Dni i godziny zajęć: sobota 10:00 - 13:00
grupa: HG1 - HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
Poziom : Intermediate
Dni i godziny zajęć: piątek 17:30 - 20.30
grupa: HG2 - HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
Poziom : Pre- Intermediate
Dni i godziny zajęć: sobota 10:00 - 13:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


3. Harmonogramy szkoleń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

grupa: T1 - OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

06.11.

13.11.

20.11.

27.11.

04.12.

11.12.

18.12.

08.01.

15.01.

22.01.

29.01.

05.02.

12.02.

19.02.

26.02.

16h

12h

16h

16h

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

05.03.

12.03.

19.03.

26.03.

09.04.

16.04.

23.04.

07.05.

14.05.

21.05.

28.05.

04.06.

11.06.

18.06.

25.06.

16h

12h

16h

16h

Razem: 120 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 4 lekcje)

grupa: T2 – OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

07.11.

14.11.

21.11.

28.11.

05.12.

12.12.

19.12.

09.01.

16.01.

23.01.

30.01.

06.02.

13.02.

20.02.

27.02.

16h

12h

16h

16h

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

06.03.

13.03.

20.03.

27.03.

10.04.

17.04.

24.04.

08.05.

15.05.

22.05.

29.05.

05.06.

12.06.

19.06.

26.06.

16h

12h

16h

16h

Razem: 120 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 4 lekcje)

grupa: T3 – OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

06.11.

13.11.

20.11.

27.11.

04.12.

11.12.

18.12.

08.01.

15.01.

22.01.

29.01.

05.02.

12.02.

19.02.

26.02.

16h

12h

16h

16h

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

05.03.

12.03.

19.03.

26.03.

09.04.

16.04.

23.04.

07.05.

14.05.

21.05.

28.05.

04.06.

11.06.

18.06.

25.06.

16h

12h

16h

16h

Razem: 120 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 4 lekcje)

grupa: P1 – SŁUŻBY PORZĄDKOWE

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

07.11.

14.11.

21.11.

28.11.

05.12.

12.12.

19.12.

09.01.

16.01.

23.01.

30.01.

06.02.

13.02.

20.02.

27.02.

16h

12h

16h

16h

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

06.03.

13.03.

20.03.

27.03.

10.04.

17.04.

24.04.

08.05.

15.05.

22.05.

29.05.

05.06.

12.06.

19.06.

26.06.

16h

12h

16h

16h

Razem: 120 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 4 lekcje)

grupa: M1 – SŁUŻBY MEDYCZNE

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

07.11.

14.11.

21.11.

28.11.

05.12.

12.12.

19.12.

09.01.

16.01.

23.01.

30.01.

06.02.

13.02.

20.02.

27.02.

16h

12h

16h

16h

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

06.03.

13.03.

20.03.

27.03.

10.04.

17.04.

24.04.

08.05.

15.05.

22.05.

29.05.

05.06.

12.06.

19.06.

26.06.

16h

12h

16h

16h

Razem: 120 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 4 lekcje)

grupa: M2 – SŁUŻBY MEDYCZNE

listopad 2009

grudzień 2009

styczeń 2010

luty 2010

07.11.

14.11.

21.11.

28.11.

05.12.

12.12.

19.12.

09.01.

16.01.

23.01.

30.01.

06.02.

13.02.

20.02.

27.02.

16h

12h

16h

16h

marzec 2010

kwiecień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

06.03.

13.03.

20.03.

27.03.

10.04.

17.04.

24.04.

08.05.

15.05.

22.05.

29.05.

05.06.

12.06.

19.06.

26.06.

16h

12h

16h

16h

Razem: 120 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 4 lekcje)


4. Zakończenie realizacji szkolenia.

Zadania

Termin

Grupa

Powtórzenie materiału

4 czerwca

4 czerwca

4 czerwca

5 czerwca

5 czerwca

5 czerwca

5 czerwca

25 maja

T1-obsługa ruchu turystycznego

T3-obsługa ruchu turystycznego

HG1-hotelarstwo i gastronomia

M2-służby medyczne

P1-służby porządkowe

M1-służby medyczne

T2-obsługa ruchu turystycznego

HG2-hotelarstwo i gastronomia

Egzamin końcowy

11 czerwca

11 czerwca

11 czerwca

12 czerwca

12 czerwca

12 czerwca

12 czerwca

1 czerwca

T1-obsługa ruchu turystycznego

T3-obsługa ruchu turystycznego

HG1-hotelarstwo i gastronomia

M2-służby medyczne

P1-służby porządkowe

M1-służby medyczne

T2-obsługa ruchu turystycznego

HG2-hotelarstwo i gastronomia

Wyniki egzaminu

18 czerwca

18 czerwca

18 czerwca

19 czerwca

19 czerwca

19 czerwca

19 czerwca

8 czerwca

T1-obsługa ruchu turystycznego

T3-obsługa ruchu turystycznego

HG1-hotelarstwo i gastronomia

M2-służby medyczne

P1-służby porządkowe

M1-służby medyczne

T2-obsługa ruchu turystycznego

HG2-hotelarstwo i gastronomia

Podsumowanie szkolenia

25 czerwca

25 czrewca

25 czerwca

26 czerwca

26 czerwca

26 czerwca

26 czerwca

15 czerwca

T1-obsługa ruchu turystycznego

T3-obsługa ruchu turystycznego

HG1-hotelarstwo i gastronomia

M2-służby medyczne

P1-służby porządkowe

M1-służby medyczne

T2-obsługa ruchu turystycznego

HG2-hotelarstwo i gastronomia


5. Ewaluacja projektu.

Dnia 01.09.2009r. rozpoczęto realizację projektu „Opolskie foreigners friendly/ Opolskie przyjazne cudzoziemcom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.
Projekt skierowany był do osób dorosłych, pracujących na terenie województwa opolskiego, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie kompetencji językowych.
Założeniem projektu było objęcie wsparciem w postaci bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego 80 osób.
Celem ogólnym projektu było nabycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności już nabytych przez osoby pracujące w branży turystycznej, porządkowej oraz medycznej z terenu województwa opolskiego.

Cele szczegółowe projektu to: nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację w zakresie obsługi klienta obcojęzycznego, wzrost poziomu samooceny, motywacji, kreowania postaw kształcego, podniesienia kwalifikacji, dostosowania się do wymogów rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce

Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do grup zawodowych wchodzących w skład szeroko pojętej branży turystycznej: pracowników obsługi ruchu turystycznego, sektora gastronomii i hotelarstwa oraz służb medycznych i porządkowych. Jednocześnie prowadzono rekrutację potencjalnych BO do projektu. Po weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych i zorganizowaniu spotkań dla BO ostatecznie do projektu zakwalifikowano: 24 osoby zatrudnione w obsłudze ruchu turystycznego, 24 osoby pracujące w sektorze gastronomii i hotelarstwa oraz 32 osoby ze służb medycznych i porządkowych, ogółem 80 BO.
Proces rekrutacji zakończono 31.10.2009. W listopadzie rozpoczęto realizację szkoleń z języka angielskiego w zakresie obsługi klienta obcojęzycznego. Na podstawie wyników testów kwalifikacyjnych utworzono 8 grup szkoleniowych na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2 w/g CEF), z których każda zrealizowała program w wymiarze 120 godzin lekcyjnych w ciągu 8 miesięcy. Wszyscy BO przystąpili do egzaminu końcowego i uzyskali certyfikaty ukończenia danego poziomu zaawansowania językowego. Cykl szkoleń zakończył się w czerwcu 2010r.
W ciągu ośmiu miesięcy szkoleniowych systematycznie przeprowadzano ankiety i wywiady z BO, monitorowano przebieg zajęć, badano poziom osiągania rezultatów twardych i miękkich. Z prowadzonych badań, analiz wynika, iż założone rezultaty w projekcie zostały osiągnięte na poziomie 90% - 100%, a te wpłynęły na realizację celów projektu.


6. Galeria.

zdjęcia