Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na obowiązujący na stronie regulamin. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

KONKURS

Najlepszy wynik w e-learning”

(Dla uczniów oddziałów British School Olsztyn, Iława,  Kętrzyn)


 

BS banner 1


 first 2023915 960 720

 

Zwycięzcą konkursu została

 

Marzena Joanna Dadasiewicz!!

 

Serdecznie gratulujemy !!

A jedyne czego żałujemy to tego, że nie możemy nagrodzić Was wszystkich!!

 

 

 


WYGRAJ

 

4 vouchery na przelot samolotem

na trasie Olsztyn-Mazury – Londyn Luton – Olsztyn-Mazury

 

 

Aby wziąć udział wystarczy:

 

arrow 304729 960 720KROK 1

zarejestrować się na platformie www.langoland.com

 

arrow 304729 960 720  KROK 2

zgłosić zamiar udziału w konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia, wpisując w tytule maila „ Konkurs E-learning -

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA, DATA URODZENIA”,

np. „Konkurs E-learning – Jan Kowalski, 1.01.1993”.

 

arrow 304729 960 720KROK 3

Wykonaj wszystkie dostępne lekcje na platformie e-learning do dnia 12.03.2018 włącznie!

 

 

NIECH WYGRA NAJLEPSZY!! :)

 

POWODZENIA!!

 


REGULAMIN KONKURSU

Najlepszy wynik w e-learning”

 

§ 1. Postanowienie ogólne

 

1. Konkurs pod nazwą „Najlepszy wynik w e-learning, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez British Class s.c. M. Jamiołkowski, R. Pieczkowski, A. Sobota, ul. Piłsudskiego 44 A, 10-450 Olsztyn, NIP 739-20-39-560, REGON 510446103 zwanym dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Warmia i Mazury Sp. z .o.o. zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn – Mazury w Szymanach z siedzibą w miejscowości Szymany 150, 12-100 Szczytno, NIP: 7451842294.

3. Administratorem zbioru danych osobowych związanych z Konkursem będzie British Class s.c. M. Jamiołkowski, R. Pieczkowski, A. Sobota.

4. Konkurs przeprowadzony będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w oddziałach British School w Olsztynie, Iławie oraz Kętrzynie.

5. Konkurs trwać będzie od 15 stycznia 2018 roku do 15 marca 2018 roku.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

7. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie oddziału British School Olsztyn, Kętrzyn oraz Iława, którzy otrzymali konkursowy kod aktywacyjny „Kto robi e-learning... ten ma"

8. Przystąpienie do konkursu na zasadach określonych w § 2 ust. 1 jest równoznaczne z:

a. akceptacją niniejszego Regulaminu oraz

b. zgodą na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz ogłoszeniem wyników Konkursu oraz

c. zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku wyłącznie w celu ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej www.britishschool.pl, www.mazuryairport.pl oraz portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram Organizatora.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem wskazanym w ust.10.

10. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

11. W konkursie mogą brać udział:

       a.  pracownicy British School w Olsztynie, Warmia i Mazury Sp. z .o.o. zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn – Mazury w Szymanach, przy czym pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez wskazane podmioty na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z tymi podmiotami na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia),

b.oraz osoby najbliższe wobec osób wymienionych w podpunkcie wyżej, tj. małżonkowie wstępni, zstępni, rodzeństwo, pozostający w stosunku przysposobienia.

12. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w konkursie wzięła udział osoba nieuprawniona, o której stanowi ust.11 zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie – zgodnie z § 2 ust. 9 .

13. Ewentualne spory związane z uczestnictwem w Konkursie będą w pierwszej kolejności rozpatrywane w drodze postępowania reklamacyjnego, w trybie § 6. Spory sądowe rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie oddziału British School Olsztyn, Iława, Kętrzyn którzy:

1) otrzymali konkursowy kod aktywacyjny „Kto robi e-learning... ten ma" oraz

2) zarejestrowali się na platformie www.langoland.com oraz

2. Zgłosili zamiar udziału w konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia, wpisując w tytule maila „ Konkurs E-learning - IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA, DATA URODZENIA”, np. „Konkurs E-learning – Jan Kowalski, 1.01.1993”

3. Począwszy od dnia 9 października 2017 roku - co poniedziałek – na platformie wskazanej w ust. 1 pkt 2 zamieszczone zostają dwie ( 2 ) lekcje. Ostatnia lekcja zostanie zamieszczona w dniu 12 marca 2018 roku. Konkurs obejmuje 46 lekcji.

4. Zadaniem uczestnika Konkursu będzie wykonanie zadań w ramach wszystkich dostępnych na platformie wskazanej w ust. 1 pkt 2 lekcji, do dnia 12 marca 2018 roku włącznie.

5. Z tytułu wykonania zadań przewidzianych w ramach każdej lekcji Uczestnikowi Konkursu zostaną przyznane punkty, które będą automatycznie zliczane przez system informatyczny.

6. Zwycięzcą konkursu zostanie ten Uczestnik, który w wyniku realizacji zadania wskazanego w ust. 2-5 otrzyma najwyższy wynik procentowy. W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników takiego samego wyniku procentowego Komisja Konkursowa, przy wyborze Zwycięzcy, weźmie pod uwagę datę i godzinę ukończenia zadań/zadania.

7. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 00:00, przez Komisję Konkursową, o której stanowi § 4.

8. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę, o której stanowi § 3 ust. 1 .

9. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

1) nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,

2) podaje nieprawdziwe dane osobowe,

3) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora lub Fundatora nagrody,

§ 3. Nagrody

 

1.Nagrodą w Konkursie są cztery ( 4 ) vouchery na przelot samolotem na trasie Olsztyn-Mazury – Londyn Luton – Olsztyn-Mazury o wartości 210,00 zł każdy, słownie (dwieście dziesięć złotych), do wykorzystania przez zwycięzcę Konkursu prze okres 12 miesięcy ( zwane dalej Nagrodą ).

2. Płatnikiem podatku od nagród jest Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn – Mazury w Szymanach.

3. Wyłonionemu przez Komisję Konkursową Zwycięzcy nie przysługuje prawo do:

1) zastrzeżenia szczegółowych właściwości Nagrody,

2) wymiany Nagrody na inną,

3) otrzymania w zamian za Nagrodę jej ekwiwalentu pieniężnego,

4) przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.

§ 4. Wyłonienie zwycięzcy

 

1. W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisje Konkursową, w składzie:

1) Maciej Jamiołkowski – przewodniczący Komisji,

2) Robert Pieczkowski– członek Komisji,

3) Judyta Pieczkowska – członek Komisji.

2. Komisja Konkursowa dokona sprawdzenia wymogi formalne w zakresie uczestnictwa w Konkursie oraz prawidłowości korzystania z aplikacji e-learning przez Uczestników.

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie ten jego Uczestnik, który uzyskał najwyższy wyniki procentowy, o którym stanowi § 2 ust. 6, co zostanie stwierdzone przez Komisję Konkursową w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 00.00.

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół ten będzie dostępny dla wszystkich Uczestników w siedzibie Organizatora.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 marca 2018 roku, na zasadach przewidzianych w § 5.

6. W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca Konkursu nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla jego Uczestników podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Nagroda zostanie przyznana kolejnemu, po Zwycięzcy, Uczestnikowi Konkursu, który otrzymał najwyższy wynik procentowy.

§ 5. Powiadomienie o wygranej

 

1. Nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz jego portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram, jak również na stronie internetowej Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury do dnia 20 marca 2018 roku.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i zaniechanie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.

3. Organizator po nawiązaniu kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca jej wydania.

4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie będzie mógł stawić się po nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.

5. Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja z wygranej skutkująca wygaśnięciem wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora i Fundatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do dnia 15 marca 2018 roku, listem poleconym na adres: British School, ul. Piłsudskiego 44 A, 10-450 Olsztyn, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

2. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, pełne dane osobowe Uczestnika, datę, opis przedmiotu reklamacji, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamację Uczestnika.

4. Reklamacje wniesiona po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane.

5. Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia i powiadomi Uczestnika o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna w ramach postępowania reklamacyjnego. Ewentualne dalsze spory rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

§ 7. Postanowienia Końcowe

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.britishschool.pl oraz www.mazuryairport.pl

2. Wszystkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo – promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

3. Organizator i Fundator Nagrody maja prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. W zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator może żądać złożenia określonych przez niego oświadczeń, bądź przedłożenia dokumentów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia. W przypadku o którym stanowi zdanie poprzedzające Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie www.britishschool.pl

5. Uczestnicy mają obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych najpóźniej do dnia 15 marca 2018 roku. Negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku ponosi Uczestnik.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 r.